emotion.edu.pl

Coaching Indywidualny i Zespołowy

COACHING INDYWIDUALNY - NASZE PODEJŚCIE DO TEMATU
DEFINICJA "Coaching menedżerski lub Executive coaching to zindywidualizowany i oparty na nauce poprzez doświadczenie proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji”. Realizowany jest najczęściej w ramach pracy indywidualnej lub na podstawie obserwacji pracy z zespołem, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł (ankiety, wywiady, diagnostyka, itp.) Oparty jest na partnerskich relacjach, wzajemnym szacunku i zaufaniu. Organizacja, menedżer oraz executive coach (trójkąt partnerski) pracują wspólnie tak, aby osiągnąć maksymalne wyniki.
METODOLOGIA
ŁĄCZENIE RÓL
Jesteśmy zwolennikami elastycznego i mądrego działania prowadzącego do optymalizacji procesu pomagania. Głównym kryterium miary sukcesu jest realizacja celów coachingu i satysfakcja klienta. Zakres stosowanych metod powinien więc być uzależniony od kontekstu zadania i potrzeb uczestnika oraz od kontraktu, czyli zawartej umowy dotyczącej formy świadczonych usług. Nie jesteśmy ortodoksyjni w naszym podejściu. Oprócz „czystej formy coachingu” bardzo często uzupełniamy proces o mentoring, doradztwo i trening indywidualny, przekontraktowując na danym etapie i na określony czas zasady współpracy. Jeśli coach posiada odpowiednią wiedzę i warsztat, to uważamy, że powinien z niego w takich sytuacjach korzystać dla dobra swojego klienta.
KOMPETENCJE
COACHA
Kompetencji executive coacha nie zapewnia stopień naukowy, ani też certyfikat z zakresu coachingu. Naszym zdaniem skuteczni coachowie powinni również posiadać wiedzę i biegłość w następujących zakresach: ocena kompetencji indywidualnych i przywódczych, rozwój kompetencji przywódczych, kształcenie i motywowanie dorosłych, systemy organizacyjne i rozwój organizacji oraz wiedzę biznesową (np. planowanie strategiczne, zarządzanie zespołem, itp.). Również znajomość środowiska biznesowego, w którym pracuje dany menedżer jest bardzo pomocna w całym procesie. Oprócz posiadania wysoko rozwiniętych kompetencji profesjonalnych od executive coacha oczekujemy emocjonalnej dojrzałości, spójności wewnętrznej i zwyczajnie "życiowej mądrości".
PROCES Długość procesu uzależniona jest od postawionych celów, nie powinna wynosić jednak mniej niż trzy miesiące ze względu na stabilizację pierwszych wdrażanych zmian. Częstotliwość spotkań - na początku procesu zalecamy spotkania z coachem raz w tygodniu, następnie raz na dwa tygodnie. Istotnym elementem procesu jest „chemia”, jakość relacji pomiędzy coachem a klientem, która w znaczącym stopniu wpływa na celowość procesu i gotowość menedżera do dalszej współpracy z danym coachem.
CEL Przykładowymi celami coachingu menedżerskiego mogą być między innymi: rozwój przywództwa, zwiększenie efektywności działań i zachowań danego menedżera, zmiana zachowań i postaw w danym obszarze, wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu zarządzania w kulturze coachingowej i mentoringowej w organizacji, wsparcie w procesie awansu (transition coaching), i wiele innych.
SESJE Mogą odbywać się w dowolnym, wybranym lub zaakceptowanym przez klienta spokojnym miejscu. Długość sesji – zalecamy pewną elastyczność, w zależności od kalendarza menedżera oraz typu zagadnienia, nad którym pracuje razem z coachem. Z reguły jest to 1-2h na jedno spotkanie.

PRZYKŁADOWY PROCES COACHINGU ZESPOŁÓW:
Sesja badająca potrzeby zespołu: po co to robimy, co chcemy zmienić, jakie są nasze oczekiwania, co jest naszym celem.
Diagnostyka zespołu, np. wypełnienie ankiety lub formularza on-line przez każdego członka zespołu w danym narzędziu diagnostycznym, analiza stanu wyjściowego.
Właściwy proces: coaching zespołu w oparciu o wywiad i wyniki badań. Przykładowe tematy: wspieranie zespołów w procesie zmiany, wypracowanie rozwiązań podnoszących efektywność zespołu, rozwiązywanie konfliktów, poprawa relacji, efektywna komunikacja w zespołach, wypracowanie wspólnej wizji, wartości oraz zasad współpracy, rozwój zespołu, i wiele innych.
Kontynuacja pracy z zespołem przez okres co najmniej 3 miesięcy od pierwszego coachingu, w ramach spotkań w odstępach około 1-2 tygodni. Bieżące monitorowanie procesu wdrażania zmian.
Powtórne badanie sprawdzające jakie zmiany zaszły w zespole. Opracowanie raportu końcowego wraz z propozycją ewentualnych dalszych kroków rozwojowych.

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry